Privacyverklaring

1 augustus 2022

Elefantis4u is een eenmanszaak, gevestigd te Stein.  Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86860674.  Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Ik respecteer de privacy van bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de

persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de

persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die hieraan in de

privacywetgeving worden gesteld.

 

Toepassing

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Elefantis4u. Genoemd bedrijf is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en gegevensbronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking

Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van toegang tot mijn website;
 • het gebruik maken van de functionaliteiten op mijn website;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot mijn dienstverlening;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;

Ik zal uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moeten doen.

 

Categorieën persoonsgegevens

Ik gebruik de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde

doeleinden:

 • Bedrijfsnaam- en - gegevens (voor zover dit persoonsgegevens zijn);
 • NAW-gegevens van de contactpersoon;
 • E-mailadres van de contactpersoon;
 • Telefoonnummer van contactpersoon;
 • IP-adressen.

 

Bewaartermijnen

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Beveiliging

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken.

 

Cookies

Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Op mijn  website worden cookies of vergelijkbare technologieën gebruikt waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd), gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen

(technische of functionele cookies);

 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren

(analytics cookies);

De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers van een door ons hiervoor ingeschakelde derde partij.

 

Social media cookies

Om de inhoud van mijn Website te delen via social media. Op de website staan iconen die verwijzen naar de websites van Social Media. Artikelen/blogs kun je delen via deze socials en deze kunnen  afkomstig zijn van Youtube, Google Maps, de Social Media websites en bevat cookies. Wanneer je gebruik maakt van deze Sociale Media zijn hun algemene voorwaarden en privacybeleid hierop van toepassing. Hierop kan ik geen enkele invloed op uitoefenen. Wees zorgvuldig. Wanneer je niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van cookies, accepteer geen cookies en bezoek mijn website niet meer. Er wordt nooit zonder je toestemming gebruik gemaakt van uw gegevens op Social Media.

 

 Doeleinden en dossiers

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren van u als cliënt  toestemming hiervoor heb gekregen.

Ik verwerk naam, adres, E-mail, telefoonnummer, geboortedatum, factuur en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten te kunnen leveren. Je kunt daarbij denken aan gegevens over je persoonlijke situatie, je klantvraag, gezondheid, leeftijd, medische gegevens en overige persoonlijke gegevens die u als cliënt hebt ingevuld op het intakeformulier.

Deze gegevens worden gebruikt gedurende onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 20 jaar na einde van onze overeenkomst. Ik leg een behandelplan vast in een dossier om zo het traject mogelijk te  maken. In dit dossier verwerk  ik , met uw expliciete toestemming, naast bovenstaande gegevens tevens verslagen of aantekeningen van onze sessies.

Privacy Statement

Keuzes voor persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken.

 

 • Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken.
 • Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren.

 

Rechten van betrokkenen

Indien u aan mij  persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u mij  een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@elefantis4u.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Ik verstrek uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of ik  op basis van de wet hiertoe verplicht ben.

 

Aanpassingen privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van mijn privacyverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben stuur dan een e-mail naar info@elefantis4u of telefonisch 06-20978087.

 

Aanvullende informatie

Klachten betreffende de wijze van omgang met de informatie van de Gebruiker of Client kunnen, indien gewenst, tevens worden gemeld via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.